18
ژانویه

شدت نور چیست؟

به حاصل ضرب تابع روشنایی در میزان نور که در واحد زاویه از یک منبع و در جهتی معین تابیده می شود شدت نور گفته می شود. واحد اندازه گیری این کیمیت لومن نام دارد و با حروف cd نمایش داده می شود.

تفاوت شار نوری و شدت نور

نور با توجه به میزان نور مزئی دریافت شونده توسط چشم انسان سنجیده می شود. چشم انسان تنها توانایی دیدن نور های مرئی را دارد و در برابر نور هایی با طول موج های متفاوت حساسیت مختلفی از خود نشان می دهد. چشم انسان در یک محیط روشن در برابر طول موج ۵۵۵ نانومتر (زرد مایل به سبز) بیشترین حساسیت را دارد.

نوری که شدت تابش مشابه اما طول موج متفاوتی داشته باشد، دارای شدت نور پایین‌ تری است.

این واحد را نباید با دیگر واحد های سنجش مانند شار نوری که برای تعیین میزان توان دریافت‌ شده از همه جهات بکار می‌ رود اشتباه گرفت. شدت نور به توان دریافتی از واحد زاویه فضا گفته می شود. به عبارتی دیگر یعنی میزان شار نوری منتشر شده در یک زاویه و جهت معین از یک محیط. همچنین این کمیت با شدت تابش متفاوت است،

شدت تابش یک کمیت فیزیکی عینی برای اندازه‌گیری‌ های رادیومتری است.

شدت نور

واحد های اندازه گیری نور

تعاریف مختلفی از شدت نور وجود دارد. این تعریف‌ ها معمولاً بر پایه درخشش شعله یک شمع استاندارد یا درخشش یک رشته نورانی با یک طراحی ویژه بوجود کی آیند. یکی از معروف‌ ترین این استاندارد ها استاندارد انگلیسی توان‌ شمع است. یک توان‌ شمع برابر نوری است که بوسیله یک شمع با وزن 75 گرم و سرعت سوختن ۱۲۰ شمع در ساعت تولید می شود. یکی از دیگر از واحد های اندازه گیری این ویژگی ویوله است. این یکا اولین واحد اندازه گیری بود که به ویژگی‌ های یک لامپ مخصوص وابسته نبود.