27
ژانویه

تعریف اثر گذاری نوری

معیار اثر گذاری نور برای بررسی توانایی و کارایی یک منبع در تولید نور مرئی استفاده می شود. اثر گذاری نوری یعنی نسبت توان نوری به توان که این توان می تواند توان تابش یا توان مصرفی منبع باشد. به حالت اول اثر گذاری نوری تابش و به حالت دوم بهره نوری منبع گفته می شود. اثرگذاری نوری، مشخص کننده میزان موفقیت یک تابش الکترومغناطیسی برای تولید نور مرئی است که به صورت شار نوری بیان می‌شود. در مقابل بهره نوری یعنی بازده منبع در تولید نور از برق. تفاوت اصلی این دو در در این است که بهره نوری نشان دهنده میزان انرژی تلف شده بوسیله منبع می باشد ولی اثر گذاری مشخص کننده خاصیت پرتو تابیده شده از طرف منبع است. در کل، اثرگذاری نوری یک منبع، به نحوه عملکرد آن در تبدیل انرژی به تابش الکترومغناطیسی و عملکرد چشم انسان در تشخیص آن تابش بستگی دارد.

 

اثر گذاری نوری

بهره نوری

یک منبع تولید نور مصنوعی مانند لامپ و پروژکتور با معیار اثر گذاری نور ارزیابی می شود. این کمیت برابر است با نسبت میزان شار نوری تابیده شده به کل توان ورودی مورد نیاز. این معیار نشان دهنده اثر گذاری نوری منبع در محیط می باشد. اگر این واحد به صورت کسری از بیشینه مقدار آن بیان شود به آن اثر بهره نوری گفته می شود.اثرگذاری نوری مشخص کنند میزان توان الکترومغناطیسی مورد نیاز، برای روشن‌ کردن مناسب یک محیط می باشد. این میزان با تقسیم شار نوری به شار تابشی بدست می آید. نور هایی که طول موج آن ها خارج از طیف مرئی باشد دارای اثر گذاری نوری پایین تری هستند زیرا این بخش از نور توان تابشی خوبی دارد اما بوسیله چشم انسان قابل مشاهده نیست و توان الکترومغناطیسی آن برابر با صفر است.