12
فوریه

لامپ تخلیه در گاز

لامپ تخلیه در گاز لامپی است که از طریق اثر گذاری الکترون های پر انرژی از داخل گاز نور تولید می کند. برخورد الکترون ها به اتم های خنثی درون گاز سبب تحریک آن ها می شود که اصطلاحا به این حالت برانگیختن گاز می گویند.

 

انواع لامپ تخلیه

این نوع لامپ ها از نظر روش تولید نور به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند.دسته اول شامل لامپ هایی است که مستقیما نور مرئی تولید می کنند مثل لامپ های بخار سدیم و جیوه و دسته دوم لامپ هایی هستند که نور آن ها نامرئی بوده که برای تولید نور مرئی در این نوع از تحریک یک فلورسنت کمک گرفته می شود مانند لامپ مهتابی.

از سوی دیگر نیز می توان بسته به فشار گاز داخل لامپ ها نیز آن ها را به دو دسته تقسیم نمود که شاملدو دسته کم فشار (لامپ کم مصرف) و پر فشار (لامپ جیوه ای و سدیمی) می شوند.

 

لامپ تخلیه

حفاظت و کنترل

در استفاده از این نوع لامپ های باید توجه داشت که نباید آن ها را مستقیما به منبع الکتریکی متصل نمود. این کار باعث افزایش یونیزاسیون گاز می شود که در پی آن مقاومت الکتریکی لامپ کاهش می باید. با کم شدن مقاومت الکتریکی جریان افزایش یافته و این افزایش جریان موجب بیشتر شدن یونیزاسیون می شود. با ادامه این چرخه در صورتی که از لامپ محافظت نشود لامپ در کمتر از یک ثانیه خواهد سوخت. برای اجتناب از این حالت و حفاظت از لامپ از یک مقاومت امیدانس که به صورت سری با لامپ استفاده می شود کمک میگیریم.همچنین در لامپ های تخلیه گازی که با جریان متناوب کار می کنند از روش القا برای محافظ از لامپ استفاده می شود ولی در لامپ های جریان مستقیم باید از مقاومت استفاده نمود که موجب هرز رفتن توان می گردد.