14
مارس

تعریف بهره نوری

بهره روشنایی، به نسبت شار نوری تابیده‌ شده به جسم (شار نوری مفید)، به کل شار نوری تولید شده در یک محیط است. به عبارت ساده تر بهره نوری یک منبع نوری در محیط با میزان بازتاب نور تولید شده از جهات مختلف تناسب دارد.

 

عوامل مؤثر بر بهره نوری

  • میزان نوری که توسط خود منبع تولید نور جذب می شود (به عنوان مثال در لامپ هایی که دارای پوشش پلاستیکی هستند به علت جذب مقدار زیادی از نور تولید شده توسط این پوشش بهره روشنایی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد).
  • منحنی پخش نور منبع (لامپ هایی که جهت تابش نور در آن های باریک تر باشد و نور را به طور مستقیم به نقطه مورد نظر بتابانند دارای بهره روشنایی بیشتری هستند).
  • محیط (در محیط ها و اتاق هایی که طول و عرض آن ها نسبت به ارتفاع سقف آن بیشتر باشد نور بیشتری به نقطه مد نظر تابیده می شود و بهره روشنایی افزایش می یابد).

بهره نوری

بهره نوری و محیط

بر اساس مشاهدات در لامپ هایی که نور آن ها به طور مستقیم و رو به پایین در محیط هایی که طول و عرض آن ها بسیار بیشتر از ارتفاع باشد تابیده می شود به دلیل عدم انعکاس نور از دیوار ها تمام نور تولیدی به نقطه مورد نظر تابیده شده و بهره نوری افزایش می یابد. از طرفی در محیط ها و اتاق های کوچک ضریب انعکاس دیوار ها بسیار مهم است. در منابعی که نور آن ها به طور غیر مستقیم تابیده می شود اگر محیط بزرگ باشد باز هم دیوار در انعکاس نور نقش زیادی ندارد و نور تابیده شده به نقطه مورد نظر میزان کمی از کل نور تولید خواهد بود.

در چراغ‌های افقی (که نور را در حدود سطح افق پخش می‌کنند) اگر اتاق به اندازهٔ کافی بزرگ باشد نیمی از نور از راه دیوار و نیمی دیگر از راه انعکاس از سقف به نقطه مورد نظر می‌رسد.