02
مه

همه چیز درمورد سایه ها

سایه به ناحیه تاریکی گفته می شود که از قرار گرفتن یک جسم کدر بین یک صفحه و یک منبع نور  بوجود می آید. بخش تقاطع یک سایه همان محیط دو بعدی از شکل جسم است که جلوی نور را گرفته است. اجسام نجومی فقط در صورتی می توانند سایه ایجاد کنند که قدر نجومی آنها مساوی و یا کوچکتر از 4- باشد. در حالا حاضر تنها اجرام آسمانی که می توانند روی زمین ایجاد کنند خوشید، ماه و سیاره ناهید می باشند.

هر چه یک جسم به منبع نور نزدیکتر باشد اندازه سایه ایجاد شده بزرگتر خواهد بود و برعکس. طول سایه ها در طول شبانه روز تغییر می کند و این موضوع متناسب با موقعیت خورشید در آسمان و زاویه تابش آن می باشد. به عنوان مثال اگر خورشید دقیقا در بالای یک جسم باشد سایه آن جسم زیر آن خواهد بود و قابل رویت نیست. همچنین اگر چند منبع نور داشته باشیم چند سایه خواهیم داشت که با هم هم پوشانی خواهند داشت و باعث ایجاد نقاط تاریک تری می شوند.

سایه

سرعت جابه‌جایی سایه

هر چه فاصله جسمی که جلوی نور قرار گرفته به سطح تصویر بیشتر باشد، محیط مریی بزرگتر می‌شود «این دو متناسب در نظرگرفته شده‌است» همچنین، اگر جسم حرکت کند، سایه ایجاد شده به وسیله جسم می‌تواند نسبتاً سریع تر از خود جسم، حرکت کند. هم چنین در حالتی که فاصله بین جسم و منبع نور نزدیک باشد، نیز افزایش اندازه و حرکت سایه اتفاق می‌افتد. البته، این به آن معنی نیست که سایه می‌تواند سریع تر از نور حرکت کند، حتی زمانی که تصویر از فاصلهٔ بسیار دوری، مانند یک سال نوری، ایجاد شده باشد. عدم وجود نور، که باعث ایجاد سایه می‌شود، با سرعت نور به سمت سطح نور افکن حرکت کند.

سایه ایجاد شده ممکن است سریع تر از سرعت نور حرکت، اما هیچگونه حضور فیزیکی واقعی از حرکت بر روی سطح وجود ندارد. تصور غلطی که وجود دارد این است که کناره سایه در امتداد دیوار حرکت می‌کند. افزایش طول سایه، قسمتی از یک تصویر جدید است که با سرعت نور از جسم مانع منتشر می‌شود. زمانی که هیچ گونه ارتباطی میان نقاط سایه «به جز برای انعکاس یا تداخل نور در سرعت نور» وجود ندارد، یک سایه که بر روی تصویر در فواصل زیاد ایجاد می‌شود «سال نوری» نمی‌تواند اطلاعاتی در مورد فواصل کنارهٔ سایه بدهد.

 

سایه مه

این نوع سایه ها وقتی دیده می شوند که مه به قدری غلیظ می شود که نوری که از شکاف های یک درخت عبور کند دیده شود. این سایه ها به صورت سه بعدی مشاهده می شوند و مسیر سایه یک جسم میان مه در تاریکی است.