18
ژانویه

شدت نور چیست؟

به حاصل ضرب تابع روشنایی در میزان نور که در واحد زاویه از یک منبع و در جهتی معین تابیده می شود شدت نور گفته می شود. واحد اندازه...

ادامه مطلب